Przystanek Kultura - Październik 2017. Legnicki Informator Kulturalny
Fundusze Unijne
FOTOGALERIA MIASTA LEGNICY
WIDEOGALERIA MIASTA LEGNICY
TELEWIZJA
WIRTUALNY SPACER PO LEGNICY
Legnica.eu - magazyn miejski
NUMERY ARCHIWALNE
INVEST IN LEGNICA
NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE?
SIP/GIS

Portal Geodety - platforma umożliwiająca elektroniczną obsługę prac geodezyjnych zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.


System Informacji Przestrzennej (SIP) dla miasta Legnicy jest próbą zaspokojenia potrzeb internautów, poszukujących poprzez sieć internetową informacji przestrzennych o naszym mieście*. Założenie, z jakim jest budowana niniejsza publikacja jest jej rozwój, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami.
W związku z tym prosimy o przesyłanie Państwa uwag i sugestii dotyczących rozwoju SIP na adres sip(at)legnica.eu
Aby usprawnić pracę w systemie oraz umożliwić jego pełniejsze wykorzystanie przygotowane są instrukcje, do zapoznania z którymi zachęcamy (przycisk Pomoc
z prawej górnej części ekranu mapy)Czym jest SIP?
W praktyce spotykamy się z wieloma innymi określeniami bliskoznacznymi definiującymi te systemy. Bardzo popularnym i chyba często używanym odpowiednikiem SIP (System Informacji Przestrzennej) jest GIS (ang. Geographic Information System) czy LIS (ang. Land Information System). W istocie, pomimo różnych celów przetwarzania informacji (baz danych) w różnych dziedzinach (geografii, geodezji, informatyce, zarządzaniu kryzysowym, medycynie i innych) we wszystkich tego typu systemach, punktem wyjścia są dane związane z lokalizacją obiektów. Dotyczyć one będą danych przestrzennych (informacje o kształcie, lokalizacja bezwzględna i topologia) oraz danych opisowych (atrybuty takie jak cechy ilościowe i jakościowe obiektów, które nie mają charakteru przestrzennego). Zatem SIP to system opisujący przestrzennie zjawiska i procesy, oraz wspomagający gospodarowanie miastem.

Wybierz przeglądanie danych klikając w jedną z mapek:

UWAGA! Stan danych na dzień 31 października 2016 r.

Ewidencyjna mapa numeryczna (numeryczna mapa katastralna) Mapa ewidencyjna zawierająca przestrzenne dane ewidencyjne (katastralne) takie jak: granice i numery działek ewidencyjnych, użytki gruntowe, budynki i ich przeznaczenie, nazwy ulic i placów oraz klasyfikacja gleboznawcza. Mapa nie posiada charakteru obiektowego i może być łączona
z innymi prezentowanymi opracowaniami
w ramach GIS, co jest podstawowym założeniem funkcjonowania systemu. Pełną treść danych ewidencyjnych, w tym zwłaszcza atrybuty opisowe można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Kościuszki 38, tel. 76 72-33-173, 76 72-33-174, modgik(at)legnica.eu


 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 Mapa studium
Jest dokumentem zawierającym politykę zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta, przyjęte w formie uchwały Rady Miejskiej. Studium stanowi podstawę
do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dokument przygotowany jest w postaci tekstowej, tabelarycznej oraz załączników graficznych.
[Tekst studium]

Fotomapa
Mapa studium
Zobrazowanie obszaru miasta w postaci obrazu fotograficznego poddane korekcji geometrycznej. Mapy zostały wykonane w latach 1996, 2004, 2008 oraz w 2012.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa studiumsą aktami prawa miejscowego, uchwalanymi przez Radę Miejską Legnicy i ogłaszane
w Dziennikach Urzędowych Województwa Dolnośląskiego (warunek ich obowiązywania).Plany miejscowe są podstawą wydawania decyzji administracyjnych w gospodarce przestrzennej miasta.
W planach miejscowych, znajdziesz:
- przeznaczenie terenu (funkcje terenu),
- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego,
- zasady kształtowania przestrzeni publicznych,
- kształtowanie zabudowy oraz zagospodarowanie terenu,
- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej,

- sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu,
- stawki procentowe renty planistycznej.

 

[Zestawienie planów obowiązujących] [Zestawienie planów w opracowaniu]

Mapy tematyczneMapa funkcji użytkowych budynkówFunkcje użytkowe budynków

Mapa z budynkami zaznaczonymi według spełnianej funkcji. Szczegółowa legenda znajduje się na stronie pomocy w sekcji pn. Legendy wybranych map tematycznych.Mapa wysokości budynkówMapa wysokości budynków

Mapa z budynkami zaznaczonymi według wysokości. Szczegółowa legenda znajduje się na stronie pomocy w sekcji pn. Legendy wybranych map tematycznych.


Mapa grup rejestrowychMapa działek według grup rejestrowych

Mapa działek oznaczonych według grup właścicieli. Szczegółowa legenda znajduje się na stronie pomocy w sekcji pn. Legendy wybranych map tematycznych.Mapa użytków gruntowych
Mapa użytków gruntowych według rodzajów

Mapa użytków gruntowych oznaczonych według ewidencji geodezyjnej. Szczegółowa legenda znajduje się na stronie pomocy w sekcji pn. Legendy wybranych map tematycznych.


Mapa konturów klasyfikacyjnych
Mapa konturów klasyfikacyjnych według rodzaju

Mapa obszarów gruntów rolnych i leśnych z podziałem na klasy. Szczegółowa legenda znajduje się na stronie pomocy w sekcji pn. Legendy wybranych map tematycznych.

Mapa akustycznaMapa akustyczna

Mapa akustyczna to uśredniona mapa hałasu emitowanego do środowiska przez różne grupy źródeł, dająca możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta. Podstawowymi źródłami hałasu w mieście są: drogi (mapa hałasu drogowego), linie kolejowe (mapa hałasu kolejowego) oraz maszyny, urządzenia i instalacja techniczna (mapa hałasu przemysłowego). Szczegółowa legenda znajduje się na stronie pomocy w sekcji pn. Legendy wybranych map tematycznych.

 


*Prezentowana katastralna mapa numeryczna Miasta Legnicy ma charakter informacyjny i poglądowy i nie może być traktowana samodzielnie jako dokument oficjalny. Mapa w całości lub w części nie może być rozpowszechniana i udostępniana osobom trzecim.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
System informacji przestrzennej
Hot Spot
ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE PRZEZ INTERNET
centrum legislacji
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Opcje