legnicka strefa seniora
KOMUNIKATOR SISMS. POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ DLA LEGNICY
Informator
Kategoria: Urzędy i Instytucje > Urząd Miasta

Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
Pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
76 72 12 199
76 72 12 115
kancelaria@legnica.eu
www.legnica.eu

Prezydent Miasta - Tadeusz Krzakowski

pokój nr 201 (II piętro), tel. 76 72 12 100, 76 72 12 101

 • Przyjmuje mieszkańców we wtorki od 10.00 do 13.00 - pokój nr 201 (II piętro);
 • Odbywa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami poszczególnych rejonów miasta w ramach cyklu "Bliżej legniczan i ich spraw".
 • Prezydent miasta koordynuje i nadzoruje całość spraw związanych z zarządzaniem miastem i funkcjonowaniem wszystkich podległych mu służb.

Zastępcy prezydenta przyjmują (po wcześniejszym umówieniu) mieszkańców w sprawach indywidualnych we wtorki w godz. od 13.00 do 16.00.

Zastępca prezydenta - Ryszard Białek

pokój nr 208 (II piętro), tel. 76 72 12 102
Nadzoruje m.in. sprawy:

 • planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury i budownictwa,
 • inwestycji miejskich,
 • geodezji i obrotu nieruchomościami.

Zastępca prezydenta - Dorota Purgal

pokój nr 208 (II piętro), tel. 76 72 12 102
Nadzoruje m.in. sprawy:

 • oświaty i kultury,
 • sportu i rekreacji,
 • opieki społecznej i zdrowia.

Zastępca prezydenta - Jadwiga Zienkiewicz

pokój nr 205 (II piętro), tel. 76 72 12 105
Nadzoruje m.in. sprawy:

 • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa,
 • zarządu nad drogami miejskimi, wojewódzkimi i krajowymi,
 • rozwoju gospodarczego miasta.

Sekretarz Miasta - Marek Białowąs

pokój nr 205 (II pietro), tel. 76 72 12 105
Interesantów przyjmuje we wtorki w godz. od 13.00 do 16.00
Nadzoruje m.in. sprawy:

 • wewnętrznej organizacji pracy i struktury urzędu,
 • działalność Wydziału Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Rady Miejskiej.

Skarbnik Miasta - Grażyna Nikodem

pokój nr 116 (I piętro), tel. 76 72 12 200
Nadzoruje m.in. sprawy:

 • związane z przygotowaniem i wykonaniem budżetu miasta,
 • podatkowe i opłat lokalnych,
 • gospodarki finansowej.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy - dyrektor Zygmunt Podlaski

 • Składanie podań - parter, Kancelaria Urzędu Miasta, tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
  parter - składanie wszelkich podań, pism i wniosków

Biuro Prezydenta Miasta - dyrektor Ewa Pietrakowska

 • Biuro Prezydenta - pokój nr 211, II piętro, tel. 076 72 12 260
 • Rzecznik prasowy prezydenta - pokój nr 212, tel. 076 72 12 262
 • Współpraca zagraniczna - pokój nr 214, tel. 076 72 12 267

Biuro Rady Miejskiej - dyrektor Wiesława Kowalczyk

 • Tel. 76 72 12 130, 76 72 12 135
 • Dyżury radnych: poniedziałki od 10.00 do 12.00; wtorki od 13.00 do 16.00; piątki od 10.00 do 14.00; jest tu też możliwość zapoznania się z uchwałami Rady Miejskiej - pokój nr 223 (II piętro)
 • Sesje Rady Miejskiej, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy i zainteresowane osoby, ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 10.00 - pokój nr 226 (II piętro)

Urząd Stanu Cywilnego - kierownik Elżbieta Łukaszewicz
Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2

 • Zgłaszanie zgonów, wypisy z ksiąg małżeństw - pokój nr 4, tel. 76 72 333 74
 • Zgłaszanie urodzeń dzieci, wypisy z ksiąg urodzeń - pokój nr 4, tel. 76 72 333 76
 • Zawarcie związku małżeńskiego (śluby cywilne, konkordatowe i zagraniczne) - pokój nr 5, tel. 76 72 333 75  
 • Zmiana imion i nazwisk oraz ustalanie ich pisowni - pokój nr 2, tel. 076 72 333 76

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - dyrektor Jolanta Kozińska

 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz na posiadanie psów uznawanych za agresywne, wpis do rejestru zwierząt podlegających ochronie na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej, wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, wydawanie decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska - pokój nr 11 (parter) - tel. 76 72 12 243
 • Wydawanie decyzji związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza, wydawanie pozwoleń wodno-prawnych, wydawanie decyzji z zakresu geologii i rekultywacji ziemi - pokój nr 11 a - tel. 76 72 12 242
 • Wydawanie decyzji związanych z gospodarką odpadami, nadzorowanie świadczenia usług komunalnych, prowadzenie rejestrów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze zbieraniem i transportem odpadów, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego, pełnomocnik prezydenta ds. energii odnawialnej - pokój nr 12 (parter) - tel. 76 72 12 240

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - dyrektor Leszek Śliwak

 • Referat do spraw osób niepełnosprawnych - m.in.: udzielanie pożyczek na działalność gospodarczą, finansowanie kosztów szkoleń i kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej - pokój nr 14 i nr 15 (parter), tel. 076 72 12 254, 076 72 12 255
 • Przyjmowanie wniosków na dofinansowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych, przyjmowanie wniosków na leczenie odwykowe, udzielanie informacji na temat walki z uzależnieniami - pokój nr 20 (parter), tel. 076 72 12 250

Wydział Finansowy - dyrektor Grażyna Pinkowicz

 • Określanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, księgowanie opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - pokój nr 102 (I piętro), tel. 76 72 12 209
 • Naliczanie podatku od środków transportu i z tytułu posiadania psów, naliczenie wysokości zadłużeń podatkowych - pokój nr 105 (I piętro), tel. 76 72 12 208
 • Przyjmowanie opłat administracyjnych i skarbowych, należności podatkowych, wpłat na inwestycje lokalne, opłat dzierżawczych, koncesyjnych i przetargowych - kasy (parter), tel. 76 72 12 121, 76 72 12 122
 • Naliczanie opłat z tytułu dzierżaw nieruchomości, np. za garaże - pokój nr 109 (I piętro), tel. 76 72 12 204
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, o dochodowości gospodarstwa rolnego, o posiadanych nieruchomościach - pokój nr 116 (I piętro), tel. 76 72 12 200

Wydział Rozwoju Miasta - dyrektor Zofia Chamielec

 • Rejestracja działalności gospodarczej, likwidacja działalności gospodarczej, udzielanie informacji o zarejestrowanych w mieście podmiotach gospodarczych, wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu takiej działalności, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - pokój nr 119 (I piętro), tel. 076 72 12 384
 • Pozyskiwanie środków unijnych i opracowywanie  programów rozwoju miasta - pokój nr 121, tel. 76 72 12 383, 76 72 12 380

Wydział Infrastruktury Komunalnej - dyrektor Ludmiła Kubicka-Sopel

 • Przyjmowanie interwencji lokatorskich - pokój nr 127 (I piętro), tel. 76 72 12 333,
 • Przyjmowanie interwencji dotyczących stanu sanitarno-porządkowego w mieście oraz wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy - tel. 76 72 12 334
 • Utrzymanie zieleni w mieście - pokój nr 128, tel. 076 72 12 330
 • Interwencje związane z funkcjonowaniem miejskiej komunikacji zbiorowej, nadzór nad remontami dróg i organizacją ruchu drogowego, gospodarka lokalami użytkowymi, sprawy związane z zaległościami czynszowymi - pokój nr 129, tel. 76 72 12 332

Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli - dyrektor Wojciech Kondusza

 • Przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców,; sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu; program wspierania społeczności Romów w Legnicy - pokój nr 216 (II piętro), tel. 76 72 12 140

Miejski Rzecznik Konsumentów

 • Bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumentów - pokój nr 220 (II piętro), tel. 76 72 12 138
 • Godziny urzędowania:
  wtorek 12:30 – 16:00,
  środa 12:30 – 15:30,
  czwartek 12:30 - 15:30  

Wydział Spraw Obywatelskich - dyrektor Dorota Węgrzyn

 • Wydawanie praw jazdy - pokój nr 303 (III piętro), tel. 76 72 12 278
 • Zatrzymywanie i zwrot praw jazdy, zezwolenia na szkolenia kierowców i dla Stacji Kontroli Pojazdów oraz licencje na transport drogowy - pokój nr 304 (III piętro), tel. 76 72 12 284
 • Rejestracja pojazdów - pokój nr 1, 2 (parter), tel. 076 72 12 280, 076 72 12 289 
 • Zameldowanie i wymeldowanie (pobyt stały i czasowy, w tym cudzoziemców), wyrabianie dowodów osobistych (po raz pierwszy), wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu oraz potwierdzanie na dokumentach faktu zameldowania - pokój nr 305 (III piętro), tel. 76 72 12 277
 • Udostępnianie informacji adresowych oraz innych danych ze zbiorów meldunkowych, a także wydawanie numerów PESEL dla noworodków - pokój nr 307 (III piętro), tel. 76 72 12 276 oraz 76 72 12 281
 • Pobór do wojska i rejestracja przedpoborowyhc, uznawanie żołnierzy za wyłącznych żywicieli rodzin, przyznawanie świadczeń na rzecz osób odbywających ćwiczenia wojskowe, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym lub posiadającym na swym wyłącznym utrzymaniu członków rodzinny, a takżę- wydawanie zezwoleń na zgromadzenia publiczne i kwesty oraz nadzór nad stowarzyszeniami - pokój nr 309, tel. 076 72 12 275
 • Wyrabianie dowodów osobistych, w związku z wymianą, zagubieniem lub kradzieżą oraz ich wydawanie, wydawanie zaświadczeń z akt ewidencyjnych i dowodów osobistych, udostępnianie dokumentów z teczek dowodowych dotyczących przymusowej pracy w Niemczech - pokój nr 315, tel. 76 72 12 273
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania (z urzędu) - pokój nr 315, tel. 76 72 12 274

Biuro Geodety Miejskiego - dyrektor Wacław Baran

 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, składanie wniosków o wprowadzenie zmian w danych ewidencji gruntów i budynków, przyjmowanie wniosków w sprawie nazewnictwa ulic i placów, numeracja porządkowa nieruchomości oraz ewidencja zasobów nieruchomości - pokój nr 130 (I piętro), tel. 76 72 12 297
 • Przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości oraz zwroty działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania (dotyczy zaopatrzenia emerytalnego rolników i ich rodzin) - pokój nr 322 (III piętro), tel. 76 72 12 295
 • Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, zgłaszanie roszczeń wobec osób krajowych i zagranicznych dotyczących zwrotu nieruchomości, regulacje stanów prawnych nieruchomości, wydawanie zgód na dysponowanie nieruchomościami gminy Legnica i Skarbu Państwa na cele budowlane, wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalnych - pokój nr 335 (III piętro), tel. 76 72 12 290

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa - dyrektor Jadwiga Łopusiewicz

 • Udzielanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie wzorów wniosków, zgłoszeń, oświadczeń i innych dokumentów inwestorskich, wydawanie opinii urbanistycznych, zaświadczanie wyrysów i wypisów z planów miejscowych, wydawanie postanowień o zgodności podziału działki z planem - pokój nr 323 (III piętro), tel. 76 72 12 316
 • Wydawanie decyzji dla inwestycji liniowych i ogrzewania gazowego - pokój nr 325, tel. 76 72 12 313
 • Udzielanie informacji w zakresie wymaganych dokumentów umożliwiających otrzymanie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji dotyczących inwestycji: mieszkaniowych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej - pokój nr 327, tel. 76 72 12 317
 • Wydawanie decyzji dotyczących inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji usługowych i liniowych - pokój nr 330, tel. 76 72 12 311  
 • Miejski Konserwator Zabytków – wgląd do rejestru zabytków i wykazu obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, ale posiadających walory kulturowe, uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych na terenach stref ochrony konserwatorskiej, opiniowanie umieszczenia reklam na obiektach wpisanych do rejestru zabytków i w strefach ochrony konserwatorskiej (reklamy na budynkach i wolnostojące), wydawanie decyzji o wycince drzew rosnących na posesjach wpisanych do rejestru zabytków, udzielanie informacji w zakresie wymaganych dokumentów umożliwiających otrzymanie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji dotyczących inwestycji: usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, reklam – tel. 76 72 12 311

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej - p.o. dyrektora  Czesław Zdziech

 • Organizacja ostrzegania mieszkańców Legnicy o zagrożeniach - pokój nr 17 (parter), tel. 76 72 12 160

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - dyrektor Urszula Nowakowska

 • Wystawianie faktur VAT za sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów stanowiących własność gminy, sporządzanie dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów - pokój nr 318 (III piętro), tel. 76 72 12 310
 • Prowadzenie ewidencji użytkowania wieczystego gruntu oraz opłat rocznych z tego tytułu, fakturowanie opłat adiacenckich, planistycznych i zwrotu bonifikat - pokój nr 320, tel. 76 72 12 292
 • Fakturowanie użytkowania wieczystego, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - pokój 321, tel. 76 72 12 294
 • Windykacja należności związanych ze sprzedażą, dzierżawą i opłatami za użytkowanie wieczyste nieruchomości - pokój 328, tel. 76 72 12 308
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - pokój nr 331, tel. 76 72 12 303
 • Dzierżawa gruntów rolnych i nierolniczych, sprzedaż nieruchomości na cele niemieszkalne, sprzedaż gruntów zabudowanych garażami, zbywanie nieruchomości na rzecz gminy Legnica oraz dzierżawa gruntów pod pawilony i konstrukcje reklamowe - pokój nr 332, tel. 76 72 12 300
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, zbywanie działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne oraz wykonywanie prawa pierwokupu - pokój nr 333, tel. 76 72 12 302

 

Plac Słowiański 7 (budynek obok Ratusza)

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - dyrektor Tadeusz Spendowski

 • Organizacja i nadzór nad realizacją zadań dydaktyczno-
  wychowawczych przedszkoli, placówek kształcenia specjalnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i in. placówek oświatowych, wydawanie skierowań na kształcenie specjalne oraz kierowanie nieletnich do placówek wychowawczych, prowadzenie rejestru stowarzyszeń sportowych i turystycznych, przyznawanie środków
  finansowych i dotacji - pokój nr 16, tel. 76 72 12 236
 • Sprawy związane z planowaniem i realizacją remontów, usuwaniem skutków awarii budynków oświatowych, sprawy z zakresu systemu
  informacji oświatowej oraz rozliczeń kultury fizycznej i sportu, koordynacja pomocy socjalnej dla uczniów - pokój nr 17, tel. 76 72 12 238
 • Dokonywanie wpisów do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych, udzielanie informacji z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego, sprawy związane z awansem zawodowym i doskonaleniem nauczycieli - pokój nr 28, tel. 76 72 12 237  


 • Sprawy związane ze szkolnictwem wyższym - pokój nr 3 (parter), tel. 76 72 12 221
 • Sprawy dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, wydawanie decyzji na organizację imprez masowych, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących imprez kulturalnych - pokój nr 5, tel. 76 72 12 222
 • Prowadzenie spraw finansowych z zakresu kultury - pokój nr 6, tel. 76 72 12 223

Wydział Inwestycji Miejskich - dyrektor Grażyna Litwin

 • Udzielanie informacji i przyjmowanie wniosków dot. realizacji zadań w ramach tzw. inicjatyw lokalnych (inwestycje, np. sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi, remonty) - pokój nr 26, tel. 76 72 12 320

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Opcje